Hest for folk flest et prosjekt i regi av Hest og Helse i samarbeid med Norges Rytterforbund finansiert med midler fra Helsedirektoratet

Prosjektet har til hensikt å utvikle et ukentlig aktivitetstilbud med hest for personer med nedsatt funksjonsevne. I tillegg til ridning/kjøring innebærer tilbudet andre fysiske aktiviteter i relasjon til stallen og hesten.

Bakgrunn
Det er et faktum at flere grupper av befolkningen driver for lite fysisk aktivitet. Dette gjelder blant annet barn og unge som ofte har en meget stillesittende hverdag, personer med nedsatt funksjonsevne, psykisk syke og sosialt vanskeligstilt ungdom.

Hest og Helse er en landsdekkende organisasjon stiftet i 1971 etter initiativ av Erling Stordahl på Beitostølen Helsesportsenter. Hovedmålsettingen til Hest og Helse er aktivt å medvirke til optimal kvalitet i bruk av hest for å bedre fysisk, psykisk og sosial helse, herunder forebygging og folkehelse.

Hest og Helse har lang erfaring med å tilrettelegge aktivitet med hest for grupper og personer med ulike behov. Eksempel på dette er prosjektet « Hest i psykisk helsearbeid» som vi har gjennomført ved Alna Ridesenter i Oslo for mennesker med psykiske lidelser som bor utenfor institusjon.

Gjennom denne type prosjekter ser vi at Hest og Helse som organisasjon har et stort potensial i det å bidra til økt fysisk aktivitet for ulike grupper i befolkningen, og derigjennom bedret folkehelse.

Fra vårt nære samarbeid med idretten og Norges Rytterforbund(NRYF), vet vi at hest og ridning, bidrar til økt fysisk aktivitet for mange funksjonshemmede. Imidlertid vet vi fra vår dialog med Fysioterapiforbundets Faggruppe for terapiriding(FTR), at det er et stort behov for tilrettelagt aktivitet for personer med nedsatt funksjonsevne. Det gjelder både de som er ferdig med terapiridning som behandling, og som ønsker å ha hest og ridning som hobby/trening, samt personer med nedsatt funksjonsevne som ikke fanges opp av den organiserte idretten. Disse står således uten et reelt tilbud. Dette ønsker Hest og Helse å gjøre noe med.

Det er nettopp Hest og Helses brede kontaktflate mot personer som sjelden eller aldri dessverre ikke fanges opp av den organiserte idretten, som gjør Hest og Helse til et nyttig redskap for NRYF og idretten i deres visjon om idrett for alle. Det er også dette som gjør oss godt egnet til å bistå myndighetene i arbeidet med å fremme fysisk aktivitet som virkemiddel for å oppnå bedret folkehelse for denne gruppen.

Hest og Helse har mottatt midler fra Helsedirektoratet for å utvikle et aktivitetstilbud med hest og ridning/kjøring rettet mot personer med nedsatt funksjonsevne. Sammen med NRYF har vi valgt ut 5 pilotsteder, der vi ønsker å etablere et slikt aktivitetstilbud.

Følgende steder/klubber er med i prosjektet:

Egersund og Dalane Rideklubb
Dikemark Rideklubb
Alna Ridesenter/ Østmarka Rideklubb
Stall Elverhøy/ Fauske Ride og Kjøreklubb
Gjeterud Gård/ Eidsberg Rideklubb

Mot slutten av 2013 vil vi foreta evaluering av aktivitetstilbudet. Resultatet av evalueringen vil danne grunnlag for et større prosjekt(Aktiv med hest) i samarbeid med NRYF, der vi i tillegg til personer med nedsatt funksjonsevne, vil utvikle et aktivitetstilbud til andre inaktive grupper, f.eks. sosialt vanskeligstilt ungdom.

Mål
Ved utgangen av 2013 vil vi på basis av erfaringene fra pilotstedene sammen med NRYF kunne tilby et godt gjennomtenkt aktivitetstilbud med hest til personer med nedsatt funksjonsevne over hele landet. I tillegg skal vi kunne starte opp et tilsvarende tilbud for minst en ny målgruppe f.eks. sosialt vanskeligstilt ungdom

Prosjektet bygger på metoden å bruke hestens behov og stallen som basis for aktiviteten. Tilbudet er således ikke et ordinert ridetilbud. Eksempel på aktiviteter er å stelle hesten, leie hest til og fra luftegård, fóring, ridning/kjøring, og andre oppgaver som relateres til hest og stall.

Hest og Helse har betydelig hestefaglig kompetanse og god innsikt i og kunnskap om den aktuelle målgruppen. Derfor er vi godt rustet til å oppnå et godt og målbart resultat.

Lokal forankring og finansiering
Parallelt med utvikling og etablering av tilbud, har prosjektet en intensjon om at det skal bidra til å skape varige vaner knyttet til fysisk aktivitet. Hest og Helse ønsker derfor å styrke samarbeidet med idretten, slik at «Hest for folk flest», kan inkorporeres i idrettskretsenes øvrige folkehelsetilbud. Aktiv på dagtid- Hest som allerede tilbys i Asker Kommune er et godt eksempel på dette.

Sammen med de respektive pilotstedene vil vi gå i dialog med idrettskretsen, med folkehelseansvarlig i kommunen, og NAV lokalt.

Ledelse av prosjektet
Prosjektet ledes av Hest og Helse /NRYF v. Kjell Myhre

Spørsmål om EDR og Prosjektet kan rettes til:

Pilotsted:                      Egersund og Dalane Rideklubb
Prosjektansvarlig:       Sue Maun
Telefonnummer:         99529802       E-post:  masc@sus.no